System Zielonej Karty

Kary za brak obowiązkowego OC

Głównym celem działającego od 1 stycznia 1953 r. Systemu Zielonej Karty jest zapewnienie, aby poszkodowani w wypadkachkomunikacyjnych mogli otrzymać należne im odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych przez kierowcę pojazdu zarejestrowanego za granicą oraz aby zmotoryzowani nie byli zmuszeni do nabywania...

Dowiedz się wiecej