Helios-AHU Marek Kaczmarczyk, al. Krasińskiego 1, pokój 618, VI piętro, 31-111 Kraków, małopolskie, NIP: 944–117–59–92

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

OC posiada każdy właściciel samochodu. Nie każdy jednak wie, że ten rodzaj ubezpieczenia nie dotyczy jedynie pojazdów. OC może być pomocne również dla osób wykonujących niektóre zawody, wiążące się z ryzykiem np. zniszczenia mienia osób trzecich.

Kto powinien mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Wiele profesji wiąże się z wysoką odpowiedzialnością i ryzykiem, że wpadek spowoduje szkodę, która dotknie klienta lub osoby postronne. Z tego względu przedstawiciele wielu zawodów np. organizatorzy imprez, sportowcy, wychowawcy, nauczyciele, przewoźnicy, spedytorzy czy rolnicy, muszą obowiązkowo posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Takich zawodów jest w Polsce kilkadziesiąt.

Tego typu ubezpieczenie może stanowić ochronę również w życiu prywatnych. Może zabezpieczać np. przed szkodami spowodowanymi przez dziecko czy zwierzę. Pomocne może być także, gdy spowodujemy wypadek jadąc rowerem albo w wyniku zaniedbania, przykadowo gdy nie odśnieżymy swojej posesji, ktoś się pośliźnie i zrobi sobie krzywdę.

Jeśli w wyniku wypadku wyrządzimy komuś krzywdę, zadośćuczynienie zostanie pokryte z polisy. Polisa ma na celu ochronę własności jej posiadacza w momencie, gdy jest on zobowiązany do pokrycia spowodowanych przez siebie szkód lub poniesienia kosztów związanych z niewywiązaniem się z umowy.

Jakie szkody obejmuje?

OC z tytułu wykonywania zawodu obejmuje szkody:

  • rzeczowe,
  • na osobie,
  • konsekwentne,
  • rykoszetowe,
  • następcze straty finansowe.

W ten sposób zabezpieczony zostaje majątek prywatny jej posiadacza, przed zobowiązaniami, które wynikają z konieczności naprawienia szkód wyrządzonych osobom trzecim. Ubezpieczenie obejmuje szkody nieumyślne, również te wyrządzone np. na skutek rażącego niedbalstwa, powstałe w wynajmowanych nieruchomościach, szkody wyrządzone przez podwykonawców lub wyrządzone podwykonawcom, a także powstałe w związku z podróżami służbowymi, udziałem w targach i konferencjach.

CKorzystanie z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zapewnia osobom wykonującym pewne zawody duży komfort psychiczny. Bez niego praca na niektórych stanowiskach wiązałaby się z ryzykiem długotrwałego ponoszenia odpowiedzialności finansowej. Tego typu wsparcie pozwala zabezpieczyć się i uniknąć wysokich strat.